Co to jest workflow ?

procesZARZĄDZANIE PROCESAMI
System workflow umożliwia realizację dowolnego procesu według wcześniej zapisanej definicji. Dzięki takiej funkcjonalności uzyskujemy możliwość standaryzacji procesów zachodzących w firmie oraz pełną kontrolę realizacji zadań. Gromadzone automatycznie w systemie dane pozwolą na sprawdzenie efektywności w realizacji zadań oraz wykrycie „wąskich gardeł w organizacji”.
Elementarną jednostką procesu jest krok, który może być realizowany przez ściśle określone stanowisko pracy podane w definicji procesu, rolę lub też wykonawca może zostać ustalony w trakcie realizacji procesu na podstawie zgromadzonych w procesie danych. Mogą występować wielowariantowe powiązania pomiędzy krokami procesu w tym powiązania warunkowe.
Definicja procesu zawiera predefiniowany czas przeznaczony na realizację poszczególnych kroków, a odstępstwo od wyznaczonego terminu jest sygnalizowane przez system. System umożliwia równoległe wykonywanie kroków przez kilka stanowisk.
W czasie przebiegu procesu w procesie mogą być rejestrowane informacje za pomocą przygotowanych formatek lub w postaci dokumentów, które stanowić będą nieodłączną cześć procesu. Za pomocą zgromadzonych w procesie danych może nastąpić automatyczne wygenerowanie dokumentu, który automatycznie stanowi załącznik do procesu. Aby ułatwić budowanie procesów zastosowano możliwość wywoływania z procesu podprocesów. Proces główny może czekać na realizację podprocesu lub może być kontynuowany niezależnie.

MODELER PROCESÓW
System workflow wyposażony jest w modeler procesów za pomocą którego tworzone są definicje procesów. Modeler jest narzędziem graficznym. Praca w nim polega na rozmieszczaniu elementów procesu reprezentowanych przez elementy graficzne, tworzenie powiązań pomiędzy tymi elementami oraz pozostałych parametrów wpływających na przebieg procesu.
Modeler pozwala na zamodelowanie dowolnego procesu. Definiowanie procesu może zostać wykonane w dwóch etapach tj. wstępne zdefiniowanie przebiegu procesu i uszczegółowienie definicji procesu. Każdy z tych etapów może zostać wykonany przez inną grupę osób, przy czym pierwszy etap może zostać wykonany przez osoby posiadające wiedzę nt. samego procesu i ten etap sprowadza się do ogólnego nakreślenia przebiegu procesu. Drugi etap polega na dodaniu pozostałych parametrów procesu. Taki podział pracy ułatwia wymianę informacji pomiędzy użytkownikami procesu a administratorami procesu i przyspiesza jego tworzenie.